IX Network Studio 数据平台1.0

数据最后更新时间: 2020-09-26 16:41:43

# 名称 用途 状态 1分钟平均负载 上行速度 下行速度 开机时长 已用内存(%) 备注
1X.CA-1 DB, Web, Dev OK N/A N/A N/A N/A N/A Nothing
2X.FR-2 Backup OK 1.33 8.8KB/s 4.3KB/s 373 days, 21:00 10% Nothing